Konservative arbejder for et mangfoldigt og aktivt idrætsliv i Gladsaxe

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråds Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg (C)

Idrætslivet i Gladsaxe har altid været en mærkesag for Konservative i Gladsaxe Byråd. Ved budgetforhandlingerne gennem årene, har vi medvirket til at området er tilført betydelige ressourcer. Gladsaxes mange idrætsforeninger gør et stort og godt stykke arbejde. At dyrke idræt i en forening er både et sportsligt og et socialt fællesskab, hvor man kan møde venner for livet.

Ny skøjtehal åbner i 2023– og nye aktiviteter i den gamle skøjtehal

Ved kommunevalget i 2017 pegede vi på, vigtigheden af tidssvarende faciliteter og vilkår for idrætten i Gladsaxe. Vi foreslog bl.a., at der skulle investeres i en ny skøjtehal. Det blev besluttet af et stort flertal i byrådet, og vi forventer nu at kunne åbne den nye skøjtehal på Isbanevej i 2023. En stor bevilling på 85 mio.kr. blev forhandlet på plads, og den seneste årstid har de berørte idrætsforeninger været inddraget aktivt i programmeringen af den nye hal. Et spændende projekt, som vi ser frem til vil være med til at præge såvel ishockey-sportens som kunstskøjtesportens udvikling mange år frem.

Samtidig har Konservative foreslået, at vi udnytter den gamle skøjtehal til nye idræts- og bevægelsesaktiviteter. Foreløbig er der afsat 3 mio.kr. til afvikling af den gamle skøjtehals nuværende funktion og indretning til andre formål.

Konservative ønsker tilbygning til svømmehallen på Vandtårnsvej

Af nye projekter, som Konservative gerne ser højt på prioriteringslisten, vil jeg nævne en udbygning af svømmehallen på Vandtårnsvej. GIF Svømning har udarbejdet en fornuftig skitse, som betyder, at endnu flere kan få nytte af faciliteterne. Og svømning er jo en bred sport. Samtidig viser GIF Svømning, at man også er i stand til at præsentere mange dygtige elitesvømmere. Det er jo også med til at tiltrække bredden.

Det konservative valgprogram KV17 indeholder en lang liste af forslag, som på den ene eller anden måde nu er ved at blive gennemført. Vi har fået afsat flere midler til profilering af Sports College Gladsaxes talentudvikling. Stadig så der er plads til både bredde- og eliteidræt. Der er igangsat idrætstilbud til børn og unge med særlige behov, handicappede m.fl., f.eks. gennem en stor frivillig indsats hos AB Special.

Langsigtet investeringsplan – løbende investeringer

Vi ønsker også fremover, at der bliver arbejdet med en kontinuerlig og langsigtet investeringsplan for idræt og sundhed i Gladsaxe. Velfungerende kommunale idrætsfaciliteter er ikke en luksus, men en væsentlig del af kommunens sammenhængskraft og en investering i fremtiden – både socialt og sundhedsmæssigt. Sammen med idrættens brugerbestyrelse skubber vi hele tiden på for at få lavet en helhedsplan for ”idrætsbyen Gladsaxe”. Desværre har et flertal, som vi ikke er en del af, besluttet at bygge et nyt dagtilbud på arealet bag ved Gladsaxe Svømmehal, hvorved muligheden for at udvikle området som en del af idrætsbyen forsvinder. Med den befolkningstilvækst, som Gladsaxe kommer til at opleve de kommende år, er det vigtigt, at vi bevarer og udnytter de sparsomme grønne områder, som kan benyttes til idræt og bevægelse. Dagtilbudet kunne vi nok have fået plads til et andet sted.

Vi har heldigvis fået skabt et flot og konstruktivt samarbejde med idrætsforeningerne og FIG – Foreningernes Idrætsråd, hvor vi løbende drøfter, hvordan vi kan udvikle vore mange faciliteter. I hvert af de seneste budgetaftaler er der sket en udvidelse af den økonomiske pulje, som stilles til rådighed i forbindelse med ændrede brugerbehov. Det vil konservative fortsat arbejde aktivt for.

Stor interesse for padel-baner i Gladsaxe

I 2021-22 er der herudover afsat et par millioner kr. til etablering af udendørs padelbaner – en ny særdeles populær sportsgren. Måske kan det resultere i endnu flere padelbaner. Bl.a. har AB – Akademisk Boldklub – meldt sig med et forslag til bygning af en overdækket padel-hal. Det er et projekt, som foreslås etableret som et kommercielt anlæg. Vi håber, at disse planer kan realiseres sideløbende med etableringen af foreløbig et par padelbaner i Idrætsbyen Gladsaxe. Men også andre placeringer er under overvejelse.

Bæredygtighed på kunstgræsbanerne

I budgetaftalen for 2020-2023 har vi sat fokus på ansvarlighed og bæredygtighed ifm. kunstgræsbaner. Vi vil gerne undgå brug af gummigranulat på disse. Gladsaxe går således forrest i arbejdet med at afprøve alternative infill af banerne. I 2020 blev afsat 7,1 mio.kr. til ny miljøvenlig belægning, og man har iværksat forskellige forsøg.

Slagssportscenter under Hillerødmotorvejsbroen

Gennem lang tid har AB arbejdet med planer om at etablere et slagsportscenter for cricket på arealet under motorvejsbroen ved Hillerødmotorvejen. Byrådet bidrager til udvikling af projektet med 450.000 kr., og i 2021 er afsat 1 mio.kr til et pit-stop ved slagssportscentret.

Mange mindre projekter fremmes

I 2020 er der eksempelvis brugt 450.000 kr. til ergometerroning og styrketræningsfaciliteter i Bagsværd Roklub. 1,1 mio. kr. er bevilget til udvidelse af vægttræningsmulighederne i Bagsværd Vægtløftningsklub på Bagsværd Stadion, 1,3 mio. kr. ti renovering af omklædningsrum på AB; 2021 er bevilget knap 1,2 mio. kr. til etablering af omklædningsfaciliteter til brug for VB 1968 i Værebro. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har i 2021 prioriteret 800.000 til udearealer for GIF Gymnastik ved Gyngemosehallen, 300.000 til opgradering af træningsfaciliteter for Gladsaxe Taekwondo Klub ved Grønnemose skole, 200.000 kr. til at undersøge klubfaciliteter for Lyngby-Gladsaxe Volleyball ved Buddinge Skole. I 2020 realiserede vi topcoating på atletikbanen på Bagsværd Stadion for 820.000 kr. og en ny måltavle på Gladsaxe Stadion for knap 400.000 kr. Disse projekter viser også med al tydelighed den mangfoldighed, som præger idrætslivet i Gladsaxe.

I det hele taget er det vigtigt, at vore faciliteter hele tiden opgraderes og moderniseres. Vi har løbende en meget konstruktiv proces, hvor idrætsklubberne og brugerbestyrelsen på idrætsanlæggene er med til at drøfte ideer og forslag. Det har udviklet sig til en meget dynamisk proces. Konservative har været særdeles aktiv i denne prioriteringsproces.

Folketinget må ind over Danmarks Rostadion

Gennem mange år har vi arbejdet aktivt for at få etableret et moderne Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø. Store økonomiske ressourcer er fremskaffet, også gennem private fonde, bl.a. 50 mio.kr fra A.P. Møllers Støttefond.

Senest har Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2020 ophævet Fredningsnævnets dispensation til at gennemføre terrænreguleringer i startområdet ved Nybro, herunder etablering af den mere naturligt udseende brink. Området ved Bagsværd Sø er omfattet af to fredninger: 1) af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser (målområdet, tribune mm.), og 2) Radiomarkende (startområdet). Projektet er blevet ramt af den ny struktur omkring Nævnenes Hus, ændringer i miljølovgivningen Natura 2000, resoromflytninger i ministerier, stramme tidsfrister, direkte fejl i Miljøstyrelsens sagsbehandling mv.

Konservative støtter fortsat projektet, som også vil sikre klare forbedringer af miljøet i og omkring Bagsværd Sø, og samtidig udvide de rekreative muligheder i hele området. Imidlertid må vi erkende, at kompleksiteten i sagsbehandlingen er så høj og vanskelig, at kun Folketinget gennem lovgivning formentlig kan skære den gordiske knude over. Det anbefaler vi, at man går videre med, så vi kan skabe gode muligheder for fremtidens roning på Bagsværd Sø til gavn for de mange aktive brugere.

 

Februar 2021