Støj dræber – Støjreducerende byplanlægning skal være en central del af arbejdet med forslaget til Gladsaxes Kommuneplan 2021

Trafikskabte støjproblemer er et stort problem for de omkringboende. Siden 2012 er støjproblemerne omkring Hillerød motorvejen ved Bagsværd vokset med 30 procent. Rammelovgivning vedr. støj fra eksempelvis motorvejene er primært Folketingets ansvar, men også lokalt kan vi blive meget bedre til at tænke støjbekæmpelse direkte ind i vores beslutninger. Byrådet har opfordret transportministeren til at undersøge mulighederne for at overdække Hillerødmotorvejen i Bagsværd, nordvest for Vadstrupvej imellem Værebropark og Ringbo. Det kan samtidig åbne adgang til at binde byområderne i Bagsværd sammen. Og vi kan eventuelt åbne for andre bebyggelsesmuligheder i området. (Kollagefoto er alene en illustration af mulighederne - ikke en del af Gladsaxe Kommunes oplæg).

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd (C)

Støj er ikke “bare” et irritationsmoment, vi skal lære at leve med. Beregninger viser, at helt op mod 600 danskere hvert år dør for tidligt på grund af støj. Det er flere, end der mister livet i trafikken. Støj bl.a. fra trafik giver dårlig søvn, hjertekarsygdomme, kræft og diabetes.  Alligevel er det forbløffende så lidt, der i dag gøres for at begrænse støjgener.

Konservative i Gladsaxe Byråd vil arbejde for, at temaet ”støjreducerende byplanlægning” indgår centralt i det kommende arbejde med forslaget til Kommuneplan 2021. Gladsaxe har i mange år arbejdet med trafikstøj, men kommunernes kompetence er begrænset. Det er oftest statsvejene og den centrale lovgivning, som giver de største problemer. Sådan er det også i Gladsaxe, som gennemskæres af adskillige statslige motorveje. Miljøstyrelsen vurderer, at 2-500 mennesker i Danmark årligt dør for tidligt alene på grund af trafikstøj. Herudover er der en klar sammenhæng mellem støj og eksempelvis blodprop i hjertet, udvikling af diabetes, slagtilfælde og forhøjet blodtryk.

Vi skal se støjbekæmpelsen som en investering i borgernes sundhed

Vi skal derfor også se på de støjreducerende aktiviteter som en investering i borgernes sundhed. I valgkampen forud for folketingsvalget i 2019 rejste alle lokale folketingskandidater støj som et vigtigt emne. Fra Gladsaxe Byråd skal vi øge presset på Folketinget mest muligt. Men samtidig skal vi arbejde videre med den værktøjskasse, som byrådet kan gøre brug af, for at hjælpe borgerne. Hvordan udvider vi værktøjskassen?

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe havde i november 2019 foretræde for Folketingets Transportudvalg og fremkom med konkrete forslag, som fortsat ligger på Folketingets bord. Især havde man fokus på, hvordan støjskærmene er udformet. Et godt og realistisk initiativ, som kan sænke støjen i forhold til de omkringliggende boligområder.

Temaet blev også drøftet på byrådets budgetseminar i februar 2020. Især oplever vi store problemer, når vi ønsker at placere vores nye børnehuse. Der er foretaget nøje støjsimuleringer i alle berørte områder. Også ved placeringen af de nye større boligbebyggelser kræver byrådet konkrete støjmålinger for herigennem at vurdere, hvordan vi kan skærme bagvedliggende arealer gennem høje og lukkede bygningskroppe ud mod støjkilden. Randbebyggelse virker støjreducerende og højden på bebyggelsen har stor betydning. Det er nødvendigt, at vi har fokus på reduktion af støj både ved eksisterende og fremtidige støjfølsomme bebyggelser.

Overdækning af Hillerødmotorvejen i Bagsværd som forsøg

Vi har afsat 0,5 mio. kr. i budget 2021 til at afdække handlemuligheder og udvikling af nye løsninger på området. Jeg ser frem til, at projektet, som også omfatter Furesø Kommune og Realdania, snart bliver en realitet. Der er behov for et tværgående samarbejde om at finde løsninger, herunder at analysere scenarier for at overdække motorveje og skabe udendørs rum og friarealer, så hovedstadsområdet kan fortsætte med at være et attraktivt sted at bo og arbejde. I budgetaftalen tager vi udgangspunkt i, at antallet af støjbelastede boliger i Gladsaxe er steget med 30 pct. siden 2012.

Byrådet har opfordret transportministeren til at undersøge mulighederne for at overdække Hillerødmotorvejen i Bagsværd, nordvest for Vadstrupvej imellem Værebropark og Ringbo. Det kan samtidig åbne adgang til at binde byområderne i Bagsværd sammen. Og vi kan eventuelt åbne for andre bebyggelsesmuligheder i området. Realiseringen af sådanne byplaner åbner for helt nye perspektiver i vores byplanlægning. I Hamborg har man i mange år arbejdet med realiseringen af sådanne planer, som vi helt sikkert kan få mange erfaringer fra. Man etablerer bl.a. større parkområder og skaber grundlag for nye rekreative anvendelsesmuligheder.

Ifølge Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-2023 er Gladsaxe den kommune, som har det største antal støjbelastede boliger over 58 dB pga. statsvejene. Det drejer sig om Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, hvor trafikken også er stærkt stigende, og Ring 4, som også oplever stor tilgang af trafikanter. De fleste, som benytter disse veje, er faktisk gennemkørende trafikanter. Derfor har Konservative i mange år talt for at lede denne trafik udenom Gladsaxe, f.eks. ved at anlægge en Motorringvej 5 fra Nordsjælland via Høje Taastrup og mod syd/øst. Gladsaxe er den kommune i Danmark, der har det største antal boliger, som er støjplaget fra statens veje. Over 65 pct. af boligerne i Gladsaxe er iht. vores egen støjkortlægning fra 2017 støjbelastede.

Gladsaxes støjhandlingsplan 2018-2023

Gladsaxes støjhandlingsplan for 2018-2023 indeholder forskellige kommunale tiltag i et forsøg på at grænseværdierne for trafikstøj overholdes, bl.a.

Gladsaxe deltager aktivt i forskellige netværk og samarbejder. Det gælder Silent City, hvor vi har et fælles ønske om at påvirke den nationale dagsorden og udvikle konkrete innovative løsninger for støjbekæmpelse, herunder at skabe et pres på transportministeren om f.eks. en ny national trafikstøjsstrategi.

I samarbejdet med Realdania håber vi på at kunne teste alternative måder at tilgå planlægning af byens udvikling på og/eller, hvad det vil betyde for byen, hvis en del af Hillerødmotorvejen overdækkes. Det giver et helt nyt perspektiv.

Endelig er vi i dialog med Region Hovedstaden om midler til støjreduktion.

Erstat de nuværende støjskærme med krumme skærme

Grundejersammenslutningens fokus på støjskærme er værd at følge op på. Her tager man udgangspunkt i data fra Vejdirektoratet med to alternativer: en ”normal” skærm på 4 m, som vi kender den i dag, og en ”krum” skærm. Støjbelastningen kommer med den krumme skærm ned under de 58 dB for alle etager, endda ned på de 53 dB, som WHO foreslår som den nye grænse for støjs skadelige effekt for helbredet, men endnu ikke antaget af Miljøstyrelsen. Støjdæmpningen er næsten identiske for alle etager, hvilket ikke er tilfældet med den ”normale” 3-4 m skærm, som bruges i dag. Det er da værd at arbejde videre med.

Grundejerne peger på en modul opbygning med den krumme skærm som optimal, så man kan øge overdækningen af motorvejen ved simpel tilføjelse af skærm elementer efterhånden som behovet måtte vise sig i form af stigende støj fra trafikken. Ved fremtidig anlæggelse af motorvej nær tætbebyggede områder som Hillerødmotorvejen skærmes de dels mod støjen med de krumme skærme og dels mod synet af skærmene med et grønt tætbevokset område mellem skærm og bebyggelse.

Skal tænkes ind i den grønne omstilling

Personligt ser jeg også bekæmpelsen af trafikstøjen som et vigtigt emne i forbindelse med den grønne omstilling. Det handler jo også om at sænke CO2-udledningen.

Der er behov for at få strammet lovgivningen og ambitionerne i takt med at bevidstheden i befolkningen stiger. I den sidste ende er det os som politikere – i Folketinget og kommunerne – som har ansvaret for at udvikle værktøjskassen og skabe et roligere og sundere miljø.

Konservative i Gladsaxe er parate til at gå konstruktivt ind i diskussionen.

Januar 2021