En trækampagne blandt borgerne i Gladsaxe kunne begynde med at kigge på vores mange veje, som har et navn med ”allé” eller ”skov” som en del af vejnavnet. Mange steder er træerne allerede helt væk. Det vil være helt naturligt at genplante træerne, så vi får genskabt de mange alleer og skov-prægede kvarterer.

Af Lars Abel, Medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Konservative var 3. marts 2020 – sammen med Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten – i økonomiudvalget forslagsstiller til at bede Gladsaxe Kommunes forvaltning om ”i foråret 2020 at fremlægge en ny sag om mulighederne for alternative og enklere kriterier og procedurer for udpegning af værdifulde træer, som vil gøre registreringsprocessen forud for en lokalplan mindre tidskrævende, samt om andre alternativer til at fremme bevarelse af særligt værdifulde træer”. Forslaget blev vedtaget med 5 stemmer for, imod stemte 4 (Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti).

Allerede forud for kommunevalget i 2017 og som en del af udviklingen af den nu vedtagne træpolitik har Konservative peget på nødvendigheden af at stramme lokalplanerne i kommunen op, så der bliver større mulighed for at kommunen kan udvikle træpolitikken i retning af at inddrage private borgere i indsatsen for at bevare flere af vores træerne som vores fælles kulturarv. Et enkelt sted, nemlig i Regattakvarteret ved Bagsværd Sø og Aldershvileparken, har vi en lidt strammere lokalplan. Men da en ny grundejer pludselig begyndte at rydde grunden i strid med lokalplanen, viste det sig, at lokalplanen alligevel giver os juridiske udfordringer.

Når Frederiksberg kan, så kan vi naturligvis også i Gladsaxe

På Frederiksberg siger man direkte, at ”træer er en vigtig del af Frederiksbergs identitet”. Det betyder også, at man i byplansammenhæng har et særligt fokus på byens træer. Især de mange gamle træer, som stadig findes på Frederiksberg, gør man meget for at bevare. ”Denne arv skal vi værne om, forvalte ordentligt og forny med omhu, så også fremtidige generationer kan nyde godt af byens grønne vartegn”. Bedre kan det ikke udtrykkes. ”Derfor et det ambitionen med … træpolitikken at samle og give overblik over det store arbejde med træer, som allerede har været praktiseret i mange år på Frederiksberg – både i det daglige arbejde og i kommunens strategier og politikker”.

Når Frederiksberg kan, hvor for skulle vi så ikke kunne gøre det i Gladsaxe? Det handler om politisk vilje. Vi ser – ligesom på Frederiksberg - træpolitikken som en vigtig ramme for det fremtiden arbejde med træerne. Både Kommuneplan og lokalplaner slår fast, at offentlige og private træer over 25 år kun må beskæres eller fældes med kommunalbestyrelsens godkendelse. Frederiksberg Kommune kan give dispensation fra reglen. Det sker i givet fald ud fra en helhedsvurdering, hvor der bl.a. indgår en vurdering af det enkelte træs betydning for nærområdet, sundhedstilstanden og eventuelle risici og gener for omgivelser og naboer. Hvis der gives tilladelse til fældning af et træ, vil Frederiksberg Kommune som udgangspunkt stille krav om erstatningsgenplantning.  Ikoniske træer, der er træer af høj æstetisk eller kulturhistorisk betydning for lokalområdet, skal desuden sikres en særlig beskyttelse.

Den private ejendomsret åbner for dialog

Enhver lokalplan er med til at bestemme, hvordan en privat grundejer må udnytte sin ejendom. Vi stiller strenge krav til byggetilladelser til villaer, rækkehuse, etageejendomme osv. Det er derfor også naturligt, at vi stiller krav om at beskytte de særlige træer og bevoksninger, som måtte være på en ejendom. Det skal naturligvis – i respekt for den private ejendomsret – ske i en kvalificeret dialog med de berørte grundejere. Vi ønsker, at Gladsaxe skal være en grøn kommune. Det forudsætter også, at vi strammer træpolitikken op. På alle offentlige arealer bør det slet ikke være til diskussion. Vi skal sørge for at få plantet mange nye træer. Det skal ske på alle offentligt ejede arealer, men vi bør også overveje sammen med Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe at tilrettelægge en målrettet træplantningskampagne. Især større træer opleves som mere markante og karakterfulde. De større træer bidrager mere til at forbedre miljøet i byen. Vi skal også gøre det af hensyn til klimaet. Træerne bidrager til temperaturdæmpning på varme sommerdage, nedbringelse af luftforurening og forbedring af luftkvalitet, reduktion af overfladeafstrømning ved skybrud. Træernes rolle skal udbygges som led i klimatilpasningen overalt i Gladsaxe.

 

Marts 2020