2. behandling af Gladsaxes forslag til budget 2021-2024

Politik handler om tillid, ansvar og samarbejde

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Tillid fra borgerne – tillid til politikerne.

Ansvar for borgerne – ansvar for at samarbejde – med borgerne og os politikere imellem.

Konservative i Gladsaxe Byråd hylder samarbejdslinjen.

Derfor er det også med stor tilfredshed, at jeg anbefaler budgetforslaget for 2021-2024, som et bredt flertal står bag. Dette samarbejde viser, at vi er parate til at tage ansvar. Jeg er overbevist om, at borgerne er tilfredse med den linje. Uanset at budgetforslaget ikke på alle områder er ren konservativ politik, men samlet tager hensyn også til vigtige konservative mærkesager.

Konservatives politiske leder i Folketinget, Søren Pape, sagde ved det konservative landsrådsmøde forleden, at vi som politikere skal være helt klare om, hvad vi definerer som velfærd.

Jeg er ikke i tvivl. I vores Gladsaxe politik arbejder vi jo netop ud fra FNs Verdensmål. Gladsaxe-strategien viser os vej igennem de mange borgerrettede behov og ønsker, som vi hver især definerer som vores forventning til, hvad der er velfærd for borgerne i Gladsaxe.

Ingen tvivl om, at høj kvalitet og dygtig faglighed i vores børnehuse og dagtilbud står øverst på alle børnefamiliers velfærdsliste.

Adgang til høj kvalitet og høj faglighed i vores folkeskoler står ligeledes højt på listen. En god opvækst og en solid uddannelse er forudsætningen for et fortsat godt menneskeliv.

Ved 1. budgetforhandlingen pegede jeg også på, at det er en af samfundets kerneopgaver at sikre hjælp og omsorg til vores syge og ældre. For Konservative er det også særdeles højt på vores velfærdsliste. Derfor er jeg ekstra glad for den understregning af Gladsaxes arbejde med Personcentreret Omsorg som tilgang til ældreområdet, som fremgår af budgetnote 18. Formuleringen af noten udtrykker den holdning, vi alle sammen lægger til grund for arbejdet: Personalet skal altid møde borgeren med fokus på borgerens unikke livshistorie og personlighed. Det skaber trivsel og et langt bedre samarbejde. Det bidrager til, at både borgere og pårørende oplever at blive mødt med en imødekommende, inddragende og anerkendende tilgang fra både medarbejdere og ledere. I noten understreger vi behovet for kompetenceudvikling af medarbejdere, opfølgning på igangværende initiativer, samt ændring af de fysiske rammer i plejeboligerne, så den personcentrerede tilgang understøttes bedst muligt. Lad mig også her fremhæve de øgede midler til genoptræningscentret Kildegården, som har store udfordringer i forhold til de mange sårbare borgere, som oftest udskrives tidligt fra hospitalet, og overgår til Gladsaxes ansvar.

I det hele taget venter vi vel alle med utålmodighed på den reform af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som har været på Folketingets dagsordenen længe. Jeg har noteret mig de vigtige og nødvendige pejlemærker, som KL og Danske Regioner har formuleret til den kommende plan for det samlede sundhedsvæsen. For Konservative er sundhed i det hele taget også et af de højst prioriterede velfærdsområder. Der er ingen tvivl om, at Gladsaxe – kommunerne i det hele taget – kommer til at tage endnu større ansvar for endnu flere opgaver, f.eks. på akutområdet. Et af pejlemærkerne, som jeg vil fremhæve, er behovet for at koordinere patientforløbet for de borgere, som har brug for både kommunen, sygehuset og den praktiserende læge. Der er behov for en kvalitetsplan for at styrke indsatsen for ældre, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiatriske lidelser. Det kræver styrket faglighed, øget kapacitet og mere samspil på tværs af sektorer – og øgede ressourcer i det hele taget.

Jeg er i øvrigt stolt over, at vi er på forkant – lad mig kalde det ”rettidig omhu” – med vores beslutning om det nye Sundhedshus.

Generelt synes jeg, at det er vigtigt, som det fremgår af note 4, at man som borger altid oplever at være i trygge hænder, når man har behov for hjælp fra kommunen.

I Gladsaxe beskæftiger vi allerede i dag mange kvalificerede medarbejdere. Tak for jeres indsats, som især i disse Corona-tider også har vist sig at være en fælles styrke mellem os alle som borgere i Danmark. Velfærden kan kun drives af engagerede og kvalificere mennesker, som i sig selv er udtryk for, at vores velfærd i det daglige er afhængige af alle disse medarbejder. Vi skal behandle medarbejderne med respekt og bistå med deres faglige udvikling. Det giver også tilfredse medarbejdere, hvilket er med til at sikre en effektiv tilrettelæggelse af vores økonomi, bl.a. i form af lav sygelighed. Det handler naturligvis også om god ledelse.

Udover at være i trygge hænder, er det også vigtigt, at det er trygt at færdes i Gladsaxe døgnet rundt. Jeg ser derfor frem til, at vi som politikere fremover igen inddrages mere i det store arbejde, der udføres i form af tryghedsskabede aktiviteter, som fremgår af note 12. Trygheden hører også vores velfærdssamfund til. Og vi skal værne om den.

Mon ikke de fleste af os så småt er gået i gang med at forberede os på det kommende kommunevalg i 2021 ? Når jeg gennemlæser Konservatives valgprogram fra KV 17 synes jeg faktisk, at jeg kan sætte enorm mange tjek-tegn ud for de forskellige valgløfter, som vi gav vælgerne, og som vi gennem hele valgperioden har arbejdet ud fra. Det gælder de enkelte års brede budgetaftaler, også aftalen i år. Listen er så lang, at jeg skal spare jer for den i aften. Andre har jo også haft lejlighed til at fremhæve mange af de gode ting.

Naturligvis har vi forskellige grundholdninger i de forskellige partier, men ønsket om og viljen til at løse de vigtige velfærdsopgaver, føler jeg reelt fremgår af de årlige budgetter. Det er en stor butik, vi har ansvaret for, og udviklingen går stærkt – indimellem måske også stærkere end vi har lyst til.

Ved første behandling talte jeg om mine forventninger til udmøntningen af budgetnoten fra sidste år om den strategi for grøn omstilling, som er i en intens arbejdsproces i disse måneder. Som det udtrykkes i note 3 i år, arbejder vi målrettet og ambitiøst med at skabe resultater i den grønne omstilling. Det er også med på velfærdslisten, at vi skal nedsætte CO2 belastningen inden for områderne energi, transport og cirkulær økonomi.

På kultur-, fritids- og idrætsområdet tilbyder vi alle aldersgrupper mangfoldige aktiviteter. Vores rige foreningsliv er en naturlig del af vores velfærd. Derfor er det vigtigt med det nye kulturtilbud i Høje Gladsaxe og Grønnemoseområdet – Bibliotek+. Det er godt at vi fortsat vil investere mere i vores forskellige idrætsanlæg, tilmed også åbne for den nye padelsport, som ruller ind over landet, samt udnytte vores grønne områder endnu mere, f.eks. Bagsværd Fort, og den igangværende åbning af Buddinge Batteri. Og lad mig i øvrigt her tilføje, at konservative er glade for flere og mange levende træer rundt i vores kommune.

Vi bor i en god og veldrevet kommune. Vi har en solid økonomi, som vi skal forvalte klogt. Konservative ønsker altid som udgangspunkt, at vi har en effektiv administration, så vi kan have en rimelig skatteprocent. Vi havde gerne set i år, at f.eks. dækningsafgiften var blevet reduceret.  Det kunne vi desværre ikke opnå tilslutning til. Men vi skal hele tiden huske på, at vi er dybt afhængige af vores gode virksomheder og deres gode arbejdspladser. Vi skal derfor hele tiden dyrke vores virksomheder gennem en fornuftig og aktiv erhvervspolitik. Vi kan reelt helt fjerne dækningsafgiften for et rimeligt lille provenu tab.  Det ville være et godt incitament, som også vil kunne bidrage til øgede indtægter via ejendomsskatter og personskatter hos herboende borgere. Vores erhvervsliv er forudsætningen for al vores velfærd.

Her til sidst: Hvor ville det have været spændende og rart, hvis Gladsaxe var blevet tilbudt at være en af de frikommuner, som Regeringen præsenterede ved Folketingets åbning i går. Tænk hvis vi kunne have fået lov til at arbejde i dybden med f.eks. dagtilbuds – eller ændreområdet. Det kunne have tilført os nye kræfter, hvor vores kvalificerede medarbejdere og byrådet helt sikkert ville være i stand til at bidrage med god innovationskraft. Men det friholder os naturligvis ikke for selv at præstere god innovation alligevel indenfor de rammer, vi kender.

Det konservative Folkeparti er igen i år glade for at kunne tage medansvar for Gladsaxes fremtid – og dermed budgetforslaget for 2021-2024.

Tak for indsatsen til de medarbejdere, som har stået bag budgettets tilblivelse, og de mange svar på byrådets forskellige budgetspørgsmål. Vi vil naturligvis arbejde videre med den viden, som svarene bidrager til.

 

 

8. oktober 2020
Lars Abel