1. behandling: Forslag til Gladsaxe Budget 2021-2024

Budget med behov for fokus på børn og ældre

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Meget store anlægsinvesteringer

538, 5 mio. kr. planlægger Gladsaxe Kommune at bruge – netto – på anlægsudgifter i 2024. I årene forud er vi noget lavere, nemlig omkring 330 mio. kr. årligt. Eller i alt godt 1,5 mia.kr. for hele perioden. Så meget får vi næppe lov til at bruge for Staten. Så prioritering skal der til.

De helt store investeringer – hvilket helt sikkert er borgernes ønsker – sker indenfor Børne- og Undervisningsudvalget område, primært skoler og dagtilbud. Men også økonomiudvalget udvikler sine investeringer de kommende år – fra 83 mio.kr. i 2021, til 77 mio., 150 mio. og godt 319 mio.kr. i 2024. Her er det så absolut det nye Sundhedshus og Beskæftigelsens Hus, som kræver nye investeringer.

Også andre større byudviklingsprojekter er med i ”sparebøssen”. Det er jo ikke ligefrem luftige planer. Al den likviditet, som ligger i kommunens kasse i dag og budgetoverslagsårene er jo allerede ”brugt” – på den måde at forstå, at byrådet har truffet beslutninger om, hvordan stort set alle beløb er konkret disponeret.

Konservative er i princippet helt enige i, at vi også i de kommende år skal investere i vores børns dagtilbud og skoler. Vi er også enige i, at vi skal udvikle vores Sundhedshus og indrette vores beskæftigelsesaktiviteter fornuftigt. Vi er ikke helt enige i alle de byudviklingsprojekter, som flertallet hidtil har besluttet, f.eks. nedlæggelse af Skovbrynet Skole og anlæg af en helt ny skole på Ringbo-grunden. Det er ikke en nødvendig omkostning, når vi har en i øvrigt god skole allerede, og en ny ikke vil ændre afgørende på de udfordringer, som gælder for Skovbrynet Skole – og flere af vores andre skoler i øvrigt. Ligesom vi jo heller ikke har været eller er enige i flertallets beslutning om anlæg af Letbanen langs Ring3 – vi havde hellere set en anden mere funktionel og lønsom beslutning. Men vi respekterer jo sædvanligvis, at ”når vi har bestilt musikken, så skal vi også betale orkestret som bestilt”.

Vi er jo heller ikke helt så enige med flertallet om den kraftige udbygning med ekstra mange boliger, primært i Bagsværd, men også omkring Mørkhøjgård. Det fører til en fortætningsproces, som vi ikke bryder os om. Den kommer til at indskrænke bevægelsesfriheden for vores nuværende borgere i en grad, som vi efter konservativ opfattelse ikke ”har plads til” uden at nedlægge eller reducere de grønne områder, vi dog kan rose os af, når vi taler om at være en forstadskommune ca. 6-15 km fra Københavns Centrum. Den debat fortsætter omkring Kommuneplanen senere i år og næste år.

Den øgede befolkningstilvækst fører til behov for og krav om endnu flere velfærdsgoder – nye anlægsudgifter og ikke mindst øgede driftsudgifter. Ganske vist giver flere borgere også i et vist omfang yderligere skatteindtægter. Men efter konservativ opfattelse ikke til at dække de nye store udgifter.

Bæredygtigheden er afgørende – social, miljømæssig og økonomisk

Borgmesterens forslag til ”budgetjusteringer” – undskyld udtrykket, men der er jo alene tale om ”toppen af isbjerget” – det helt store allerede igangværende budget arbejder vi med i det daglige – og i høj grad i bred enighed, hvor vi kun nu og da strides om ”detaljer” – som selvfølgelig kan være vigtige og principielle.  Men alt i alt går det godt i Gladsaxe Kommune.

Konservative er enige i ønsket om den sociale bæredygtighed med særligt fokus på børnene. Folketinget har besluttet højere normeringer i dagtilbuddene, og hvorfor vente med at igangsætte disse beslutninger, hvis vi har mulighed for at finansiere det allerede i de kommende år. Vi har allerede i dag velfungerende dagtilbud. Men med de foreslåede opnormeringer, kan vi forhåbentlig bidrage til endnu højere grad af trivsel blandt børnene og medarbejderne. Forhåbentlig kan vi honorere beslutningen med den høje faglighed, som vi mener skal være en forudsætning for opnormeringerne – vi skal have mere faguddannet personale.

Et tema, som flere har været fremme med omkring dagtilbudshusene, er deres størrelse – antallet af børnegrupper. Konservative har i mange år talt for og været med til at foreslå, at mindre institutioner kan være mere ”hyggelige” og skabe bedre rammer for børnene i dagligdagen. Vi står imidlertid også bag de aftaler vi nu igennem flere år har indgået om at samle flere institutioner til nye, moderne og velindrettede børnehuse – tilmed svanemærkede! Uanset antallet af grupper skal det jo være naturligt at indrette husene på en måde, så vi fastholder de gode daglige og tætte rammer børnene i et positivt og konstruktivt pædagogisk miljø, hvor relationerne mellem børn og personale udvikler sig tæt. Da vi besluttede den store aftale om børnehusene, havde det jo også nogle positive driftsøkonomiske konsekvenser, som – med de stærkt øgede krav og forventninger, som stilles på dette område – også skal tages i betragtning. At Konservative så ved flere projekter har ønsket andre geografiske placeringer, skal jeg ikke gå dybere ind i her.

Behov for opnormeringer til omsorg og pleje af ældre

Når vi nu taler om de store planer omkring børnene, finder jeg det nødvendigt at gøre opmærksom på, at borgmesteren nok har ”glemt” den meget store gruppe af ældre, som findes i vores kommune. Især de mange, som lever og bor på vores pleje- og omsorgscentre. I Det konservative folkeparti har vi altid ment, at det er en af samfundets kerneopgaver at sikre hjælp og omsorg til vores syge og ældre. Corona-tiden har imidlertid også – for alvor vist os – med al mulig klarhed – at vi skal behandle vores syge og ældre langt bedre, end vi gør i dag. Vi har som byråd ansvaret for – og pligt til – at sikre alle vores ældre en værdig hverdag. Lad os gøre det til en mærkesag.

Derfor foreslår jeg, at byrådet på tilsvarende vis som på børneområdet gennemgår og foretager nødvendige opnormeringer på ældreområdet. Det gælder først og fremmest normeringerne på vores pleje- og omsorgscentre. Folketinget kan tænkes at ville komme med forslag om minimumsnormeringer på ældreområdet. Det skal vi i Gladsaxe vise, at vi godt selv kan og vil tage ansvar for nu. Også hjælpen til hjemmeboende kan styrkes mærkbart, f.eks. gennem mere valgfrihed omkring de ydelser, vi tilbyder. Jeg opfordrer – som også andre er inde på – at vi gennemgår vores forskellige kataloger grundigt for at fremme mere frivillige valg af ydelser.

Jeg er helt opmærksom på borgmesterens forslag om at øge bevillingerne til genoptræningscentret Kildegården med 2,6 mio.kr. årligt. Men for mig er det ikke en reel budgetudvidelse, men en tilpasning til den praksis, hvor endnu flere borgere udskrives hurtigere fra sygehusvæsenet, og oftest med endnu mere og stadigt voksende kompleksitet i hver enkelt borgeres diagnoser. Borgerne på Kildegården er særligt sårbare. Derfor skal vi se på de reelle daglige personalenormeringer og ikke mindst de faglige kvalifikationer netop her. Genoptræningstilbuddet er et vigtigt og nødvendigt tilbud. Vi skal imidlertid nok drøfte endnu mere i Sundhed- og Rehabiliteringsudvalget, hvordan vi får det til at fungere bedre.

Vi skal gennemgå og øge personalenormeringerne og fagligheden – med de udfordringer det også giver – på alle vores pleje- og omsorgscentre. Først og fremmest af hensyn til borgere, som har netop meget komplekse sygdomme, f.eks. demens, Alzheimer o.a. Men også af hensyn til de pårørende, som skal være helt trygge ved, at deres ældre får den bedst tænkelige daglige behandling, omsorg, sundhed og hygiejne. Og så har Corona-tiden også vist, at vi skal interessere os endnu mere for den mentale hjælp og assistance til vores ældre.

Den grønne omstilling – igangværende god proces

Sidste års aftale kom til at indeholde en vigtig budgetnote om den grønne omstilling, bl.a. på konservativ foranledning. Jeg har ikke i dag behov for at bruge en masse ord på klimaet, naturen, biodiversiteten, energien – ja hele ”den grønne omstilling”. Jeg er meget tilfreds med den igangværende proces omkring alle disse emner, først på byrådets årlige budgetseminar, nu også i den i Miljøudvalget foreløbigt besluttede arbejdsproces. Konservative ser virkelig frem til gode forslag – men vi er også opmærksomme på de mange dilemmaer omkring den grønne omstilling. Vi er enig i de store ambitioner, som indtil nu har præget temaet i byrådet. Planerne om at forbedre vandkvaliteten i Bagsværd Sø lyder spændende.

Symbiose mellem skole og foreningslivet

Vi er ved at skulle træffe beslutning om udbud af projektet for den nye Skøjtehal til 85 mio.kr. Naturligvis skal den nye hal leve op til de internationale krav, som et sådant anlæg forventer, og naturligvis har man i en arena også plads til publikum hele vejen rundt langs banderne. Vi vil også i den anledning rose den konstruktive proces, som gennem nu et par år har præget samarbejdet i byrådet og med idrætslivet i kommunen om eksisterende og nye faciliteter. Konservative har den opfattelse, at vi skal begynde at tænke på en udvidelse af Gladsaxe Svømmehal, hvor der er et kæmpestort behov for mere vandtid. En bred og meget publikumssøgende idrætsaktivitet, som er til stor glæde for børn og voksne i alle ugens timer.

Vi skal naturligvis også kigge mere på dagligdagen i foreningslivet. Vi har længe talt om ”den åbne skole” – desværre uden at det har udmøntet sig helt på den måde, jeg gerne ser det. Kan vi skabe nogle flere symbioser og ”strategiske samarbejder” mellem skolerne og foreningslivet, så vil vi meget gerne det.

Nedsæt dækningsafgiften som led i strategien for erhvervslivet efter Corona-krisen

Konservative gør sig naturligvis mange tanker om budgettet. Men jeg vil ikke deltage i en konkurrence om at nævne eller komme med en masse detaljerede forslag her. Dog er det jo også sådan, at alle de mange udgifter skal betales – de skal finansieres af borgerne gennem deres skatteindbetalinger. Vi har jo finansielt plads til at lade være med blot at udskrive og udskrive alle de penge, som vi alligevel ikke får lejlighed til indenfor budgetperioden at bruge (for Staten). Jeg vil især pege på og fremføre det ønske, at vi som led i den nyligt iværksatte ”Strategi for erhvervsindsatsen efter Corona-krisen 2020” giver de erhvervsvirksomheder, som er beliggende i Gladsaxe, et ekstra incitament til at bevare deres arbejdspladser i Gladsaxe. Vi foreslår, at vi nedsætter dækningsafgiften. Det vil samtidig betyde en styrkelse af erhvervsområderne i Gladsaxe, ligesom det især for erhvervsområderne langs letbane-anlægsprojektet vil være en rimelig kompensation for de meget store gener, projektet påfører virksomhederne gennem en lang periode.

Konservative ser frem til en konstruktiv budgetdrøftelse i de kommende uger.

Vi er parate til fortsat at tage medansvar.

2. september 2020
Lars Abel